สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  เพิ่มขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ6

1. คะแนน NT , O-NET  และ LAS ยังต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

2. นักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการอ่าน เขียนและการเข้าใจโจทย์ปัญหา

3. นักเรียนมีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์

คะแนนเฉลี่ย O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

5 กลุ่มสาระหลักได้แก่

ภาษาไทย 35.82

คณิตศาสตร์ 41.41

วิทยาศาสตร์ 45.76

อังกฤษ 33.27

สังคมศึกษา 50.61

 

 

 

1.พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก

2.ควรพัฒนากิจกรรมการสอนซ่อมเสริม

1. บันทึกการสอนซ่อมเสริม / ภาพกิจกรรม

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลสอบ  O-NET,NT และ LAS

3.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน

4.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน / โครงงานนักเรียน

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง

6. กิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / โครงงาน /ผลงานนักเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ  6

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  เพิ่มขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ6

 

คะแนนเฉลี่ย O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 35 กลุ่มสาระหลักได้แก่

ภาษาไทย 42.69

คณิตศาสตร์ 25.18

วิทยาศาสตร์ 30.78

อังกฤษ 17.49

สังคมศึกษา 40.24

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่

ภาษาไทย       66.02

คณิตศาสตร์   63.15

วิทยาศาสตร์  66.32

อังกฤษ          67.61

สังคมศึกษา   69.89

 

 

 

7. กิจกรรมค่ายวิชาการ / ภาพกิจกรรม

8. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ( A  new  word for you ) / ภาพกิจกรรม

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

2.ลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ทุกคนและส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

ปัญหา

1.พฤติกรรมการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง พบว่านักเรียนอ่านคำ อ่านสะกดคำ อ่านแจกลูกไม่ได้

2. พฤติกรรมการเขียนพบว่านักเรียนขาดทักษะการเขียน เขียนคำไม่ถูกต้อง วางสระ และวรรณยุกต์ผิดตำแหน่ง เขียนเป็นเรื่องราวและจับใจความสำคัญไม่ได้

สาเหตุของปัญหา

1. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนลดน้อยลงและนักเรียนมีปัญหาทางครอบครัว

2. พฤติกรรมการสอนของครูไม่ปลูกฝังให้นักเรียนรักอ่านและเขียน

 

 

สิ่งที่ต้องแก้ไข

1.             แก้ไขพฤติกรรมด้านการอ่านของนักเรียนทุกคน

2.             แก้ไขพฤติกรรมด้านการเขียนของนักเรียนทุกคน

 

1.             โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน – การเขียน

2.             จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เขียน โดยจัดในทุกระดับชั้น

นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอ่านเพื่อการเรียนรู้

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

3.เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี ในการแข่งขันระดับชาติและระดับสากล

 

1. ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดการประยุกต์ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน

2. นักเรียนขากทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์

3. คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนมีไม่เพียงพอ

4.การเชื่อมต่อสัญญาณ internet ค่อนข้างช้า

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย  ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวน การคิดวิเคราะห์ รู้จักคิดแก้ปัญหาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน  แก้ระบบเพื่อปรับสัญญาณ internet ให้มีความเร็วที่สูงขึ้น

1. กิจกรรมภาษาอังกฤษ

2. กิจกรรมการฝึกคณิตคิดเร็ว

3. กิจกรรมมหกรรมวิชาการ

4. ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ประจำเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ด้านคณิตศาสตร์ และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

4. พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักชาติไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วย

1.             ความสามารถในการสื่อสาร

2.             ความสามารถในการคิด

3.             ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.             ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.             ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      

-  พัฒนากิจกรรมกิจอาสา

-  ดำเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ
-  ดำเนินงานตามโครงการอุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

- ฯลฯ
  

 

 

  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

-                   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-                   จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

-                   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

-                   โครงการธนาคารขยะ

 

นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ 5ประการมีจิตสำนึกรักชาติไทยสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

4. พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักชาติไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

 อีกทั้งในด้านความสำนึกในด้านความรักชาติไทย เป็นชาตินิยม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะทุกสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรพัฒนา และการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงบนพื้นฐานของพลเมืองและพลโลกที่ดี

-  พัฒนากิจกรรมกิจอาสา

-  ดำเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ
-  ดำเนินงานตามโครงการอุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

- ฯลฯ
  

 

 

  -  รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

-  รายงานการดำเนินงานตามโครงการธนาคาร ขยะ                                                                
-  รายงานดำเนินงานตามโครงการอุทยานการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-

 

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

 

1. เด็กนักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ขาดการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ครอบครับแตกแยก พ่อแม่ หย่าร้างกัน เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น จึงหันไปพึ่งพายาเสพติด คบเพื่อนเกเร ติดเกม

3. ฐานะยากจน ขาดแคลน

4.นักเรียนไม่เอาใจใส่การเรียนเท่าที่ควร

 

 

 

 

 

 

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานค่อนข้างยากจน ขาดความอบอุ่น ครอบครัวไม่สมบูรณ์เลยทำให้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างก้าวร้าวอีกทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น ทำให้มีพฤติกรรมในหลายๆด้านเปลี่ยนไป ไม่สนใจการเรียน

1. เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน

2.เอกสารกิจกรรมโฮมรูม

3.สรุปโครงการโรงเรียนสีขาว

4.ภาพกิจกรรมการทำบุญทุกวันและบำเพ็ญประโยชน์

5.ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.เอกสารโครงการอาหารกลางวัน

7.เอกสารการมอบทุนการศึกษา

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความสุขในการเรียนและการดำเนินชีวิตครบทุกคน

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

 

1. เด็กนักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ขาดการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ครอบครับแตกแยก พ่อแม่ หย่าร้างกัน เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น จึงหันไปพึ่งพายาเสพติด คบเพื่อนเกเร ติดเกม

3. ฐานะยากจน ขาดแคลน

4.นักเรียนไม่เอาใจใส่การเรียนเท่าที่ควร

 

 

 

 

 

 

 

 

8. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

9. กิจกรรมโฮมรูม

10. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

11. กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ/บำเพ็ญประโยชน์

12.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว/ชุมนุม

13.กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

14.การมอบทุนการศึกษา

 

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

6. ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือครู          และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

               

                 

 

 

 

 

สภาพปัญหา
1.ครูมีความต้องการพัฒนาความ สามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
2.ครูมีความต้องการพัฒนาความ สามารถในวิชาชีพตามสาขาที่ถนัด
3.ครูมีความต้องการพัฒนาความ สามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
 

1. การพัฒนาบุคลากร
    
 - ฝึกอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ ร่วมกับเครือข่ายหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. การบำรุงขวัญบุคลากร

    - ส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น

   - ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้
3. การนิเทศภายใน
4. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
5.
การพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
2.แบบรายงานผลการสรุปโครงการ
3.ผลงานทางวิชาการของครู
4.แบบรายงานการฝึกอบรม
5.เกียรติบัตร
6. ภาพกิจกรรม

 

ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

6. ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือครู          และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

               

                 

 

 

 

 

 

 

 

จุดพัฒนา

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการทำผลงานทางวิชาการ

2.ฝึกฝน อบรมครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในโรงเรียนให้ความรู้ความ สามารถในวิชาชีพตามสาขาที่ถนัด

และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ

 

 

 

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

7.พัฒนาโรงเรียนคู่ขนานของโรงเรียนดีทุกประเภท (โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล,โรงเรียนดีประจำอำเภอ(ในฝัน)และโรงเรียนดีประจำตำบล) เพื่อสร้างสถานศึกษายุคใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

มีความพร้อมสามารถพัฒนาควบคู่ขนานโรงเรียนดีประจำตำบลได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน

2.จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนและจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1. งานโครงการฝ่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

2. งานบริหารบุคคล ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

3. งานบริหารทั่วไป จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

4. งานบริหารการเงินงบประมาณ ใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเน้นไปที่ผู้เรียน

1. แผนกลยุทธ์

2. แผนปฏิบัติการ

3. ปฏิทินการดำเนินงาน

 

 

โรงเรียนมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนดีประจำตำบล

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

8. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ พฤติกรรม การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน

 ระบบข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียนไม่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครูประจำชั้นจัดทำข้อมูลรายบุคคลและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

2. บันทึกการเยี่ยมบ้าน ระบุปํญหาครอบครัว เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย ที่ควรพัฒนา

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  3.1 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

  3.2 กิจกรรมแนะแนว

  3.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

  3.4  กิจกรรมทัศนะศึกษา

  3.5 กิจกรรมค่ายวิชาการ

  3.6 กิจกรรมชุมนุม

เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาพฤติกรรมและทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมศักยภาพความสามารถ ตามความถนัด-

1. เอกสารการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล

3.บันทึกการเยี่ยมบ้าน

4.  แฟ้มข้อมูลสารสนเทศประชั้นเรียน

5.  สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5.1  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

  5.2 กิจกรรมแนะแนว

  5.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

  5.4  กิจกรรมทัศนะศึกษา

  5.5 กิจกรรมค่ายวิชาการ

  5.6 กิจกรรมชุมนุม

 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เป็นปัจจุบัน และใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

8. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ พฤติกรรม การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน

 

 ตามความสนใจ

4.ครูสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

9.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมิน สมศ.มีทั้งมาตรฐานที่มีระดับคุณภาพสูงมาก และมีมาตรฐานต่ำมาก ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน สมศ. ยังไม่สอดคล้องกับผลการประเมินภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน

3.ดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการนิเทศภายในโรงเรียน

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน

3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนมีระบบประกันภายในที่มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากทุกภาคส่วน

 

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

10.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคลเครือข่ายสถานศึกษา

และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 

 

โรงเรียนมีการดำเนินการบริหารโรงเรียนโดยผ่านระบบเครือข่ายการจัดการศึกษาและมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

1. ชุมชน ผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจและไม่ทราบผลงานของโรงเรียน การมีส่วนร่วมและการให้ความ ช่วยเหลือค่อนข้างน้อย เนื่องจากเดิมการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของโรงเรียน จะเผยแพร่ในหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลยังน้อยเช่น กลุ่มผู้ปกครอง

 

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. ดำเนินงานตามโครงการ กำหนดกลุ่มที่ต้องการประชาสัมพันธ์จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้เข้าถึงชุมชน  

3. ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น

4. จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

5. โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 

1.ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปกครอง ทราบความเคลื่อนไหวของสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน

2.ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น


สัญญาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านซับมะนาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สภาพจริงในปัจจุบัน

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา(เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเป้าหมาย)

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

11.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัย (บ้านพักครู)และสุขอนามัย(ส้วมสุขสันต์)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน

1. บ้านพักครูมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม  บริเวณโดยทั่วไปไม่สะอาดขาดความเป็นระเบียบ ไม่มีสวนหย่อมและต้นไม้

2. ห้องส้วมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนยังไม่สะอาด ยังขาดสวนหย่อมและไม้ตอกไม้ประดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             พัฒนาปรับปรุงบ้านพักครูอย่างสม่ำเสมอ

2.             พัฒนาความสะอาดของส้วมอย่างสม่ำเสมอ

3.             จัดบรรยากาศบ้านพักครู บริเวณโรงเรียน ให้น่าดูน่าอยู่น่าชม สะอาดมีสุขอนามัย

 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี

2. แบบสรุปโครงการต่างๆ

3. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการต่างๆ

4. โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรม ห้องน้ำห้องส้วมให้อยู่ในสภาพปกติ

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณบ้านพักครู ห้องน้ำห้องส้วมสุขสันต์ให้อยู่ในสภาพน่าอยู่ น่าอาศัย โดยใช้กิจกรรม 5 ส

6. โครงการธนาคารต้นไม้

7. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

 

มีสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีบ้านพักครูที่สะอาดมั่นคงแข็งแรงและมีส้วมที่สะอาดถูกสุขอนามัย