ราก

ลักษณะโครงสร้างภายในราก จากส่วนปลายรากเมื่อตัดตามยาว จะแบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ดังนี้
1.หมวกราก เซลล์รวมตัวอยู่หลวมๆอายุสั้น แต่สร้างเพิ่มเต็มอยู่เรื่อย ช่วยป้องกันอันตราย ให้แก่ เซลล์ปลายรากขณะแทงลงดิน
2.เขตเซลล์แบ่งตัว หรือ เป็นเขตเนื้อเยื่อเจริญ อยู่ถัดหมวกรากขึ้นมา
3.เขตเซลล์ยืดตัว เป็นกลุ่มเซลล์ที่ได้จากเขตการแบ่งตัว มีการยืดตัวของเซลล์เป็นจุดที่เซลล์เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนต่างๆ
4. เขตรากขนอ่อน อยู่ถัดจากเซลล์ยืดตัวขึ้นมาเล็กน้อย ทำหน้าที่ดูดน้ำ
5. เขตเนื้อเยื่อขั้นแรก อยู่ถัดจากเขตรากขนอ่อนขึ้นมาเล็กน้อย
5.1 epidermis อยู่ชั้นนอกสุดมีแถวเดียว อาจเปลี่ยนเป็นรากขนอ่อน
5.2 cortex อยู่ถัดจาก epidermis
5.3 endodermis อยู่ถัดจากเซลล์ชั้นในสุดของ cortex มีแถวเดียว
5.4 stele เป็นอาณาเขตที่อยู่ถัดชั้น endodermis

@@@@@@@@@@