จุดเน้นการดำเนินงานปี 2555
ของ สพป. สระแก้ว   เขต 1
จุดเน้นที่ 7.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน
1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ครบถ้วน ตามที่กฎกระทรวงกำหนด พร้อมรับการประเมิน
15 มาตรฐานของสพฐ. และผ่านการรับรองจาก  สมศ.
2. วิเคราะห์ / สังเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียง  (Benc hmarking)  คู่ขนานโรงเรียนดีประจำตำบล / โรงเรียนดีประจำอำเภอ หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล

สภาพปัจจุบันที่เป็นจริง
โรงเรียนบ้านซับมะนาวได้ดำเนินงาน ตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา   ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยสนับสนุนให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในได้เข้ารับการอบรมพัฒนางานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ที่มีหน่วยงานภายนอก จัดอบรมและส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นๆ  ทำให้ผลจากการประเมินของ สมศ. รอบ 3   ระหว่างวันที่  13 -15  มิถุนายน  2554 ผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้ระดับ  ดีมาก 6 ตัวบ่งชี้   และ ได้ระดับ ดี 5 ตัวบ่งชี้ และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้   ดีมาก 6 ตัวบ่งชี้  พอใช้ 1 ตัวบ่งชี้  และระดับดี 5 ตัวบ่งชี้

  สภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนา
1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                                    
ของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่ากับโรงเรียนดีประจำตำบล
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา
            - การจัดระบบการบริหารจัดการ
            - การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
            - การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
            - คุณภาพผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
            - คุณภาพการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            - คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
การกำกับติดตามและประเมินผล คุณภาพการจัดการศึกษา
          - การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
          - การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
          - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ  เพื่อให้บรรลุในจุดเน้นที่ 7 ประกอบด้วย
          - โครงการพัฒนาบุคลากร
          - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          - โครงการสื่อและนวัตกรรม
          - โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
          - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
          - โครงการส่งเสริมสุขภาพ
          - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
          - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
          1.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎหมายอย่างครบถ้วน และเข้มแข็ง
          2.  โรงเรียนได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการ
          3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

ภาพประกอบจุดเน้นที่ 7